POUČENIE  A INFORMÁCIE  K  MEDIÁCII

Podľa zákona 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o mediácii) pre osobu  zúčastnenú na mediácii (ďalej účastník mediácie) o postavení mediátora, o priebehu mediácie, zásadách , účele a spôsobe vedenie mediácie, o spôsoboch jej ukončenia, výške odmeny mediátora a o právach a povinnostiach účastníka mediácie, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté.

 • Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediiátora riešia spor , ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu.
 • Mediátorom je fyzická osoba zapísaná  v registri mediátorov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa zákona o mediácii.
 • Mediátor je nestranný a nezávislý, pričom je povinný bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach , pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo osobám zúčastneným na mediácii alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Rovnako účastníci majú uviesť všetky skutočnosti, pre ktoré by mohol byť mediátor z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo osobám zúčastneným na mediácii alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.
 • Mediátor nemôže vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacim poskytol právne služby,  notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore, ak sú jeho záujmy alebo záujmy osôb jemu blízkych v rozpore so záujmami osôb, ktoré o vykonanie mediácie žiadajú.
 • Mediácia (ďalej „ mediačné konanie“) je dobrovoľný proces, pričom je vedená ako riadený rozhovor, kde účastníci uvádzajú svoje názory a predstavy o riešení problému a mediátor rozhovor vedie. Úlohou mediátora je vytvárať podmienky na vzájomnú komunikáciu účastníkov mediácie a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor si preto vyhradzuje právo udeľovať slovo zúčastneným osobám a rozhovor aktívne riadiť za účelom dosiahnutia výslednej dohody o predmete sporu. Mediátor nesmie sám rozhodovať o spore, ktorý je predmetom mediácie, alebo nútiť osoby zúčastnené na mediácii, aby prijali ním navrhované riešenie sporu. 
 • Mediačné konanie je neverejné. Na mediácii môžu byť prítomné okrem mediátora a účastníkov  mediácie iba osoby, s prítomnosťou ktorých súhlasia všetci účastníci a mediátor.
 • Mediátor, osoby  zúčastnené na  mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii , sú povinné ak sa strany nedohodnú inak zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté (napr. § 167 a       § 168 Trestného zákona, § 17 obchodného zákonníka, zákona 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č.586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov).
 • Mediátor vedie knihu mediácii a v rámci nej vedie prehľadnú evidenciu mediácií, ktoré vykonáva.
 • Mediácia začína uzatvorením dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými ne mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácii vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa zákona o mediácii v knihe mediácii má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov aj súdu na účely súdneho konania.
 • Mediátor   poučuje účastníka, že má právo pred začatím mediácie požiadať o uloženie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín (ďalej len „register listín“), zriadenom podľa osobitného zákona. Ak o takéto uloženie má účastník záujem je povinný to oznámiť mediátorovi pred uzatvorením dohody o začatí mediácie. Náklady súvisiace s uložením dohody o začatí  mediácii v registri listín znáša účastník, ktorý o uloženie dohody o začatí mediácie v registri listín požiadal.
 • Ak čo i len jedna strana alebo madiátor so začatím mediácie uzatvorením dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácie vedenej  mediátorom pred jej začatím nesúhlasí , začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie  uzavretej medzi osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom  v Notárskom centrálnom registri listín, zriadenom podľa osobitného zákona  a končí  sa uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín. Na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie o rozsah oprávnenia v mediácii  konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenie o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké účinky ako  uplatnenie práva na súde. Osvedčený podpis dohody  o začatí mediácie a potvrdenie o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu aj na účely súdneho konania.
 • Podľa §14 ods. á. zákona o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí:

 

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenie mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, kedy mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie , pripojiť svoj podpis, túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom, doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na  mediácii adresovaného  mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo,

f ) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii, adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi , že mediácia je skončená, 

g) dňom , kedy účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie predložil na rozhodnutie súdu  alebo rozhodcovskému orgánu, 

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po uplynutí ktorej mediácia  skončí,

i) dňom smrti, alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie, to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.    

 

 • Mediácia nemá vplyv na možnosť uplatniť si nárok na súde alebo rozhodcovskom orgáne. Účastníci mediácie majú právo aj bez predchádzajúceho súhlasu mediátora uplatniť si svoje ústavné právo na súdnu ochranu. Avšak ak osoba zúčastnené na mediácii podá návrh na začatie konania na súde alebo na rozhodcovskom súde, je povinná o podaní návrhu na súd alebo rozhodcovský súd  bezodkladne mediátora  písomne  informovať spolu s uvedením dátumu podania, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne tým, že mediátor sa nedozvedel včas o skončení mediácie podľa bodu 12 písm. g) tohto poučenia / §14 ods.8 zákona o mediácii.
 • Na určenie presného dátumu skončenie mediácie podľa bodu 12 písm. e) a f)  tohto poučenia /§14 ods.8 zákona o mediácii/ je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia mediátorovi. V týchto prípadoch nie je možné za písomné oznámenie považovať správu zaslanú e mailom, obdobne nepostačuje len ústne oznámenie bez možnosti písomného zaevidovanie tejto skutočnosti.
 • Písomnosti súvisiace s mediáciou sa doručujú do vlastných rúk na adresu kancelárie mediátora a adresu trvalého pobytu, resp. miesta podnikania/sídla účastníka, pokiaľ účastník neoznámi písomne inú korešpondenčnú adresu (ďalej ako“ známa adresa“ ). Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nepodarí písomnosť doručiť adresátovi na známu adresu. Považuje sa písomnosť za doručenú posledného dňa úložnej lehoty, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení nedozvedel. Ak Adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú v deň odmietnutia jej prevzatia.
 • V prípade komunikácie emailom je potrebné postupovať tak, aby sa verifikovalo doručenie správy, aby sa predchádzalo doručeniu dôverných informácií a aby prípadná neznalosť práce s internetom nemohla byť osobe zúčastnenej na mediácií na škodu. Podstatné informácie môžu byť posielané emailom len pokiaľ sa na tomto účastníci a mediátor  vopred dohodnú. Písomnosti týkajúce sa skončenia mediácie sa doručujú výlučne poštovou  zásielkou do vlastných rúk.
 • Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. V prípade dohôd o úprave práv a povinností rodičov je pre ich vykonateľnosť  potrebné schválenie súdom, inak dohoda nie je vykonateľná       (zákon 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení ). V ostatných prípadoch môže oprávnený na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, podať návrh na súdny výrok rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných prípadoch spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier  pred súdom, alebo rozhodcovským orgánom (zákon o mediácii ). Náklady súvisiace so schvaľovaním dohody súdom alebo rozhodcovským orgánom, resp. so spisovaním notárskej zápisnice znášajú osoby zúčastnené na mediácii. 
 • Mediátor je povinný podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, alebo odmietnuť podpísať dohodu, ktorá je výsledkom mediácie, ak je zrejmé že odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom.
 • Mediátor má nárok na odmenu za výkon mediácie. Odmena mediátora sa určuje na základe dohody medzi mediátorom a osobami zúčastnenými na mediácii.