Preambula

Etický kódex mediátora (ďalej len kódex) stanovuje požiadavky kladené na  profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

 

Článok 1

Vzťah mediátora k stranám sporu

Povinnosťou mediátora pred začatím procesu mediácie je poučiť strany o:

dobrovoľnosti ich účasti,

možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť,

skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán,

odplatnosti služby mediátora na základe dohody,

úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody,

o dôvernosti celého procesu.

 

Článok 2

Vedenie procesu mediácie

Proces mediácie spočíva na nasledovných zásadách, ktorými sa mediátor riadi:

nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť,

vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu,

koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu,

zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie,

je nestranný a objektívny, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky,

vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery,

v prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany,

mediátor zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii od sporových strán s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

 

Článok 3

Vzájomné vzťahy medzi mediátormi

Mediátor:

nevstupuje do mediovaného sporu a nezasahuje do sporu mediovaného iným mediátorom,

verejne neprejavuje kritiku voči vedeniu mediácie iným mediátorom a voči dohodám iných mediátorov.

 

Článok 4

Záväzky mediátora k profesii

Mediátor:

sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov zachováva jej primeranosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora,

sa priebežne vzdeláva a skvalitňuje svoje mediačné zručnosti,

by mal pri každej príležitosti zvážiť, či je kompetentný mediovať konkrétny prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom,

môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov, mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.

 

© Slovenská komora mediátorov, Račianska 66, 832 64 Bratislava