Kto som?

Mediačná kancelária Ing.Peter Alejník

registrovaná v Zozname MS SR pod č. 1852 , IČO: 52029310
sídlo: Staničná 51, 92101 Piešťany
kontaktný mail:  alejnik@mediaciapn.sk, číslo telefónu: +421 903 942381 

Považujem za dôležité, aby osobné údaje mojich klientov a spolupracovníkov boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu som všetky procesy spracovania osobných údajov nastavil tak, aby boli v súlade s
aktuálnou právnou úpravou1.

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aké osobné údaje a v akom rozsahu budem spracovávať?

Aby som Vám mohla poskytnúť moje služby, potrebujem k tomu poznať nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko (obchodnú firmu),
 • adresu (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ),
 • e-mail a Vaše telefónne číslo.

 

Na aké účely spracovávam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ktoré mi poskytnete, použijem k tomu, aby som s Vami mohol uzavrieť
zmluvu/dohodu, a ak je táto medzi nami už uzatvorená, aby som ju mohol plniť.

Klientom, s ktorými som zmluvu už uzatvoril ,som oprávnená, v medziach legitímneho očakávania a
neobťažujúcim spôsobom, zasielať tiež ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky, a to na
základe môjho oprávneného záujmu. V prípade, že Vám takto zašlem akékoľvek oznámenie či
informácie, vždy sa bude jednať o také, ktoré by Vás mohlo zaujímať.

 

Aký je právny základ pre spracovanie Vašich osobných údajov?

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, je
základom takéhoto spracovania práve zmluva.

Akonáhle bude zmluva vzájomne splnená, musím Vaše osobné údaje archivovať po dobu, ktorú
predvídajú príslušné právne predpisy. Tu je právnym dôvodom spracovania splnenie právnej
povinnosti.

Ak je medzi mnou a Vami už existujúci vzťah, na základe ktorého som oprávnený Vám posielať
marketingové oznámenia, tak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov môj
oprávnený záujem.

 

Ako dlho budem údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budem uchovávať po celú dobu, čo budeme plniť našu vzájomnú zmluvu. Po
skončení zmluvného vzťahu budem Vaše osobné údaje uchovávať tak dlho, aby som splnila
nevyhnutnú archivačnú povinnosť podľa právnych predpisov, ktoré archiváciu predpokladajú (napr.
zákon o účtovníctve, zákon o mediácii, zákon o archívoch a registratúrach, …).

Osobné údaje, ktoré spracovávam len na základe môjho oprávneného záujmu budú uchovávané po
dobu 15 rokov. Začiatok tejto lehoty začína dňom, kedy sme vzájomne uzatvorili zmluvu.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov?

Máte právo na:

 • prístup k osobným údajom – na základe Vašej žiadosti Vám musím oznámiť, či spracovávam
  alebo nespracovávam Vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávam, potom máte právo na to,
  aby som Vám oznámila:
 • za akým účelom Vaše údaje spracovávam,
 • v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané,
 • ako dlho budú uchovávané,
 • komu budú sprístupnené,
 • či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.
 • presnosť – pokiaľ sa domnievate, že spracovávam Vaše nesprávne/nepresné osobné údaje,
  máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, dajte
  mi to na vedomie na e-mail adrese: alejnik@mediaciapn.sk a ja bezodkladne urobím nápravu.
 • výmaz – Vaše osobné údaje vymažem, pokiaľ ich už nepotrebujem,alebo odpadnú všetky právne dôvody takéhoto spracovania, alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní,alebo mi takúto povinnosť ukladá právny predpis.
 • vzniesť námietku – máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu na základe
  môjho oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich osobných údajov pre potreby priameho marketingu
  na základe oprávneného záujmu bude okamžite ukončené.
 • obmedzenie spracovania – Vaše osobné údaje budem uchovávať v režime obmedzeného
  spracovania, a to po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania Vašich osobných
  údajov.

Pre uplatnenie Vašich práv ma prosím kontaktujte  na mailovej adrese  : alejnik@mediaciapn.sk.  

 

Komu ďalej poskytnem Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tomuto okruhu osôb: poskytovatelia marketingových
služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovníckych služieb, poskytovatelia technických riešení
(najmä prevádzkovatelia cloudových služieb a webhostingu). Týmto sprostredkovateľom sú Vaše
osobné údaje poskytnuté vždy výlučne na základe sprostredkovateľskej zmluvy a v súlade s
minimálne požadovaným štandardom ochrany osobných údajov, ktorý GDPR požaduje.

 

Kde sa môžete obrátiť, ak máte dojem,
že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi?

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s príslušnými právnymi
predpismi, oznámte mi prosím túto skutočnosť na e-mailovú adresu:   alejnik@mediaciapn.sk, a všetko spoločne vyriešime.

Pokiaľ by sme sa na niečom predsa len nedohodli, môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu
osobných údajov. Podrobnosti nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Čo ďalšieho by ste mali vedieť?

Poskytovanie mojich služieb nie je určené pre osoby mladšie ako 16 rokov, osobné údaje detí
spracovávam iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od: 15.5.2018