Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za tento výkon sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

       Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania.

        Spôsob tvorby ceny vychádza z týchto kritérií (predmet sporu, typ sporu, právna subjektivita účastníkov mediačného konania).

 

Mediácia v občianskych sporoch

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

 Nemajetkové občianske spory 40 € / hodina
 Majetkové občianske spory 60 € / hodina
 Majetkové nad 2 000 Eur 100 € / hodina

 

 

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

 Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore 60 € / hodina
 Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore 100 € / hodina
 Majetkové spory nad 2000Eur 5% z hodnoty

 

 

 

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

 Nemajetkové a pracovnoprávne spory 40 € / hodina
 Majetkové spory v štátnom sektore do 3320 Eur 40 € / hodina
 Majetkové spory v štátnom sektore nad 3320 Eur 5% z hodnoty
Ostatné poplatky
Predmediačné stretnutie za prítomnosti jednej strany (preštudovanie prípadu a prípadné prevzatie) 40 €
Oslovenie respondenta (druhú stranu sporu) 10 €
Za vyhotovenie záverečnej správy pri odmietnutí mediácie druhou stranou 25 €
Spísanie DOHODY o začatí mediácie (Dohoda o začatí mediácie) 30 € účastník
Spísanie DOHODY a uzatvorenie mediácie (Dohoda o mediácii) 30 €  účastník
Príloha k DOHODE o mediácii (dohoda BSM, darovacia zmluva, kúpna zmluva, návrh na vklad do katastra, dohoda o úprave rodičovských práv a povinností a pod.) 100 €
Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v predmediačnom a mediačnom konaní v občianskych sporoch 30 € / hod.
Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v predmediačnom konaní v obchodných sporoch 45 € / hod.
Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v predmediačnom a mediačnom konaní v sporoch štátna správa 45 € / hod.
Kopírovanie (mimo zákonom predpísaných dokumentov, ktoré získava účastník mediácie) 0,50 € / strana
Administratívne práce súvisiace s výkonom mediácie 25 € / hod.
Spísanie návrhu na súd 100 €
Náklady s výkonom činnosti – poštovné, konzultácie právnik, notár, orgány štátnej správy a pod. – podľa vzniknutých nákladov
Spísanie podania napríklad na úrad štátnej správy, súd a pod. 30 €
ONLINE mediácia prostredníctvom emailovej komunikácie 20 € / deň
  • Uvedené hodinové sadzby  sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody.
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda alebo zápis – pred začatím mediačného konania.

 K cenám sa neúčtuje DPH – Nie sme daňový subjekt registrovaný pre DPH. 

Platné od 13.10.2022