Koučing

Koučing vykonávam na základe certifikátu (ICF, ACPC).

Koučing je proces,

počas ktorého KOUČOVANÝ (klient) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál.

Klient

si tému koučingu vyberá/určuje VŽDY sám.

Koučing je možné použiť

v akejkoľvek oblasti života (rodina, práca,...).

Koučing je dôverný

a prebieha v bezpečnom prostredí.

Koučovaný počas koučingu

nedostáva od KOUČA žiadne rady

Kouč kladie koučovanému otázky,

ktoré ho nútia aby premýšľal nad svojou témou. Koučovaný skúma viaceré možnosti a kreatívne uvažuje nad hľadaním riešenia/riešení.

Kouč s koučovaným

- pracuje na ujasnení toho, čo klient chce dosiahnuť/by mohol dosiahnuť,
- podporuje klienta pri ujasnení si vlastného potenciálu,
- podporuje proces objavenia možných riešení a prípadného akčného plánu na dosiahnutie CIEĽA.

Možnosť KOUČINGU
u mňa/so mnou:

Online/telefonicky
Individuálne